O Fundacji LEX NOSTRA

Fundacja Lex Nostra została założona w roku 2010 i jest organizacją działającą w systemie non-profit na terenie zarówno Warszawy, jak i województwa podlaskiego oraz śląskiego. Ponadto współpracuje z wieloma podmiotami zagranicznymi pochodzącymi zarówno z państw europejskich, jak i ze Stanów Zjednoczonych. 

 

Fundacja udziela darmowej opieki prawnej oraz psychologicznej obejmującej około 7000 osób rocznie. Pomoc oferowana jest osobiście, drogą telefoniczną, korespondencyjnie oraz z wykorzystaniem portali społecznościowych, takich jak Facebook oraz Twitter. Głównymi celami, do których dąży Fundacja są:

 

  • udzielanie pomocy prawnej oraz porad prawnych i psychologicznych,
  • pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa oraz ich rodzinom,
  • promowanie mediacji jako sposobu na zmianę postrzegania roli instytucji stosowania prawa i roli samych prawników we współczesnych społeczeństwach, co ma na celu odciążenie sądownictwa.

 

Główną motywacją do rozpoczęcia działalności Fundacji jest chęć niesienia realnej pomocy osobom pokrzywdzonym. Założycielem Fundacji jest Maciej Lisowski, polski publicysta oraz przedsiębiorca, aktywnie działający w życiu społecznym od lat 90, do niedawna Asystent Społeczny Posła na Sejm RP Kornela Morawieckiego oraz dyrektor warszawskiego biura Poselskiego Posła na Sejm RP Kornela Morawieckiego. 

 

Osoby zwracające się do Fundacji Lex Nostra to w większości ofiary przestępstw, które obciążają je wysokimi kosztami związanymi z obsługą prawną i psychologiczną. Specjaliści współpracujący z Fundacją spotykają się bezpośrednio z osobami pokrzywdzonymi, co przyczynia się do uzyskania przez nich bezpłatnej i fachowej pomocy, dzięki czemu sprawy zostają rozwiązane ze skutkiem pozytywnym dla podopiecznych Fundacji. 

 

Fundacja LEX NOSTRA współpracuje z różnymi instytucjami zewnętrznymi, zarówno z ministerstwami: Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Kultury, jak i organizacjami NGO, do których należą: Instytut Adama Mickiewicza, Fundacja Ambasada Kultury, Fundacja A kukul Fundacja Ordo et Pax; z MOPSami, ośrodkami społecznymi, z Caritas Diecezji Praskiej, z organami wymiaru sprawiedliwości – prokuraturą, sądami, jednostkami Policji oraz Zakładami Karnymi i Spółkami Skarbu Państwa. Dzięki temu oferowana pomoc jest wielopłaszczyznowa i dociera do wielu grup społecznych.

 

Działania Fundacji obejmują różnych beneficjentów, bez względu na wiek, płeć, rasę czy miejsce zamieszkania. Przykładowo od roku 2014 w różnych rejonach Polski, Fundacja prowadzi działania mające na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych oraz umożliwienie im godnego starzenia się. Są one osiągane poprzez aktywizację społeczną oraz tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej, rozwojowi zróżnicowanych form aktywności społecznej, do których zaliczane jest m.in.: upowszechnianie wolontariatu, partycypacja w procesach decyzyjnych oraz w życiu społecznym.

 

Kolejnym przykładem pomocy oferowanej przez Fundację jest działanie na rzecz aktywizacji osób mających problem ze znalezieniem pracy. Fundacja organizowała szkolenia komputerowe i językowe, mające na celu zwiększenie kwalifikacji i kompetencji grupie 132 osób dorosłych powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących miasto stołeczne Warszawa. Szkolenia trwające 180 godzin w przypadku kursu językowego oraz 70 godzin w przypadku kursu komputerowego kończyły się egzaminem, a w przypadku oceny pozytywnej, uczestnicy otrzymywali certyfikat honorowany na rynku pracy.